Monday, 12 August 2013

Galwad am gyfraniadau

Rydym yn ceisio cyflwyniadau gan y rheiny sy’n gweithio ar brosiectau arloesol yn y meysydd a amlinellir isod, naill ai fel ymchwilwyr neu staff, a all gyfrannu i’r gynhadledd flaengar hon. Gellir cyfrannu ar ffurf cyflwyniadau, seminarau neu weithdai ffurfiol, neu’n fwy anffurfiol drwy’r sesiwn ‘anghynhadledd’ neu stondin arddangos. Manylir isod ar y gwahanol ddulliau.


Themâu:

Y ddwy brif thema a fydd yn cael sylw eleni yw Arolygu Technegol a Chanlyniadau. Gall pynciau gynnwys, ond nid ydynt wedi’u cyfyngu i: Sganio Daearol, Geoffiseg, LiDAR, Ffotogrametreg, awyrennau di-beilot, GIS, e-gyhoeddi, argraffu 3D, delweddu, ac adnoddau gwe.

Papurau:

Papurau 20 munud wedi’u cyflwyno yn y dull confensiynol, sef fformat cyflwyniad a PowerPoint. Bydd 4 papur o’r fath ym mhob sesiwn a chyfnod holi a thrafod o 10 munud ar ddiwedd pob sesiwn. Oherwydd yr amserlen dynn iawn, mynnir bod y siaradwyr yn cadw at yr amser a neilltuir iddynt.

Sesiynau seminar:

Seminarau 45 munud i hybu trafod mater neu bwnc neilltuol. Arweinir pob seminar gan ddau neu dri o siaradwyr a fydd yn rhoi cyflwyniadau o 5 munud ar un o’r themâu uchod wedi’u dilyn gan 30 munud o drafodaeth gyffredinol gyda’r cynrychiolwyr.

Gweithdai:

Cynhelir y gweithdai ar fore’r 13eg o Chwefror. Dylent gynnig arddangosiadau ymarferol neu hyfforddiant ar agwedd benodol ar dechnoleg ddigidol sydd â chymwysiadau treftadaeth. Gall gweithdai fod yn un sesiwn o 90 munud neu’n ddwy sesiwn o 40 munud.
Os hoffech gymryd rhan yn y gynhadledd, anfonwch fraslun (100-150 o eiriau) o’ch cyflwyniad / trafodaeth seminar / gweithdy arfaethedig i susan.fielding@rcahmw.gov.uk ynghyd â’ch enw a manylion eich sefydliad.

Sesiwn Anghynhadledd:

Cyfres o sesiynau 15 munud y gall unrhyw un sy’n mynychu’r gynhadledd eu bwcio. Gellir bwcio sesiwn o 9.30am ymlaen ar ddiwrnod cyntaf y gynhadledd yn unig, a’r cyntaf i’r felin gaiff falu. Bydd y sesiynau hyn yn caniatáu i gynadleddwyr wneud cyflwyniad ar unrhyw brosiect, ymchwil neu fater yn ymwneud â defnyddio technoleg ddigidol ym maes treftadaeth. Gall cyflwyniadau fod wedi’u paratoi ymlaen llaw gan ddefnyddio PowerPoint, neu gallant fod yn ymateb i drafodaethau neu faterion eraill sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad.

Stondinau:

Bydd nifer cyfyngedig o stondinau Arddangos neu Boster ar gael i’w llogi am y ddau ddiwrnod. Bydd stondinau mawr ar gael am £100 neu stondinau Poster am £50 (nid oes angen talu TAW). Gellir eu bwcio ar y ffurflen gofrestru pan fydd ar gael.

Dyddiad Cau ar gyfer Cyflwyniadau
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno papurau, seminarau a gweithdai yw Dydd Gwener, yr 11eg o Hydref 2013. Caiff penderfyniadau eu gwneud ar ôl ystyried rhinweddau’r cyflwyniadau unigol a sut maent yn cyd-fynd â’r rhaglen gyffredinol, a hysbysir yr ymgeiswyr erbyn Dydd Gwener, y 18fed o Dachwedd 2013.

Bydd y rheiny sy’n cyflwyno papur, seminar neu weithdy yn gallu cofrestru am ddim. Byddwch cystal â sylwi: er ein bod ni’n barod i dderbyn cyflwyniadau sy’n cynnwys mwy nag un siaradwr, ni allwn gynnig ond un cofrestriad am ddim ar gyfer pob cyflwyniad. Ni allwn, yn anffodus, gynnig treuliau pellach.

Yn achos ymgeiswyr tramor, gellir ystyried y posibilrwydd o gyflwyno papurau drwy we-ffrydio byw.

I gael mwy o wybodaeth, neu atebion i unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Susan Fielding yn susan.fielding@rcahmw.gov.uk neu ar 01970 621219.

No comments:

Post a Comment